VIỆN NGHIÊN CỨU & BẢO TỒN VĂN HÓA


Định hướng nghiên cứu khoa học công nghệ ngành Tài chính giai đoạn 2024 – 2026

Ngày đăng: 20/07/2024Xem:

561

(Chinhphu.vn) - Bộ Tài chính đã ban hành quyết định phê duyệt định hướng nghiên cứu khoa học và công nghệ (KHCN) ngành Tài chính giai đoạn 2024 - 2026.

 

Ngành Tài chính nghiên cứu, hoàn thiện thể chế trong lĩnh vực về: tài chính ngân sách; kinh tế vĩ mô; phát triển kinh tế - xã hội

Định hướng nghiên cứu KHCN ngành Tài chính giai đoạn 2024 - 2026 là cơ sở định hướng khoa học để đề xuất triển khai các nhiệm vụ KHCN năm 2024 và trong thời gian tới, nhằm thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, Quốc hội, Chính phủ; đồng thời triển khai Bộ Chiến lược tài chính đến năm 2030 và phục vụ chương trình xây dựng văn bản quy phạm phát luật của ngành Tài chính.

Theo đó, giai đoạn 2024 - 2026, ngành Tài chính đặt ra nghiên cứu, hoàn thiện thể chế trong lĩnh vực về: tài chính ngân sách; kinh tế vĩ mô; phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) của một số địa phương; nghiên cứu về chính sách tài chính quốc gia, chính sách và quản lý tài chính công; nghiên cứu chính sách tài chính phát triển doanh nghiệp, ngành kinh tế; nghiên cứu về kinh tế thế giới và hội nhập quốc tế về tài chính và một số nội dung cụ thể khác trong lĩnh vực tài chính.

Cụ thể, trong giai đoạn này, về lĩnh vực tài chính ngân sách, Bộ Tài chính sẽ nghiên cứu đánh giá Luật Ngân sách nhà nước (NSNN) hiện hành và đề xuất định hướng sửa đổi; tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách về quản lý nợ công, công tác quản lý, sử dụng tài sản công.

Ngoài ra, hoàn thiện hệ thống chính sách thu gắn với cơ cấu lại thu NSNN, phù hợp với thực tiễn, các cam kết hội nhập và thông lệ quốc tế; rà soát, điều chỉnh chính sách ưu đãi thuế, loại bỏ các ưu đãi thuế không còn phù hợp với yêu cầu phát triển; chính sách thu ngân sách đối với đất đai, tài sản, tài nguyên; các cơ chế chính sách để khai thác nguồn lực từ đất đai cho phát triển cơ sở hạ tầng KT-XH.

Trong lĩnh vực tài chính ngân sách, Bộ Tài chính sẽ hoàn thiện khung pháp lý về đầu tư, khuyến khích sự tham gia của các thành phần kinh tế trong đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; các chính sách thu hút vốn đầu tư nước ngoài; các cơ chế, chính sách thúc đẩy quá trình cơ cấu lại, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước, các tổ chức kinh tế tập thể; đồng thời, phát triển kinh tế tư nhân, doanh nghiệp nhỏ và vừa đổi mới sáng tạo...

 

Comments on social media
THẤM NHUẦN LÝ VÀ ĐẠO TRONG BẢO ĐẢM TRẬT TỰ AN TOÀN XÃ HỘI VÌ MỤC TIÊU CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN ĐẤT NƯỚC

THẤM NHUẦN LÝ VÀ ĐẠO TRONG BẢO ĐẢM TRẬT TỰ AN TOÀN XÃ HỘI VÌ MỤC TIÊU CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN ĐẤT NƯỚC

Mỗi dân tộc, có một nền tảng đạo lý căn bản của sự tồn tại. Chính nền tảng đạo lý đó tạo ra bản sắc văn hóa của dân tộc. Cái Đạo dân tộc thường xuyên thấm nhuần sâu sắc trong cái Lý căn bản của hệ thống pháp luật. Cả hai phương diện Đạo và Lý đó đều phải được xử lý sâu sắc và nhuần nhuyễn trong mọi vấn đề của TTATXH để có một xã hội ổn định và phát triển..