VIỆN NGHIÊN CỨU & BẢO TỒN VĂN HÓA


NGHIÊN CỨU TRAO ĐỔI

Hội thảo khoa học “Hoàng giáp Thượng thư Lê Tuấn và dòng họ Lê Kỳ Anh (Hà Tĩnh) trong sự nghiệp bảo vệ  và xây dựng đất nước”

Hội thảo khoa học “Hoàng giáp Thượng thư Lê Tuấn và dòng họ Lê Kỳ Anh (Hà Tĩnh) trong sự nghiệp bảo vệ và xây dựng đất nước”

06-02-2023 | 19:00
Hoàng Giáp Thượng Thư Lê Tuấn sinh năm Mậu Dần (1818), tại làng Mỹ Lụ, tổng Hà Trung, huyện Hà Hoa, nay là xóm Thanh Sơn, xã Kỳ Văn, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh. Xuất thân trong một gia đình khoa bảng, thuở nhỏ, Ông nổi tiếng là người thông minh, hiếu học, đậu Tú tài năm 1842, đậu Cử nhân năm 1851. Tại kỳ thi Đình năm Quý Sửu (1853), niên hiệu Tự Đức thứ 7, Lê Tuấn đỗ Nhị giáp Tiến sĩ (Hoàng giáp).